Privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Dr Mirendo streeft ernaar om uw privacy zo goed
mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons
aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij
u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde
gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de
uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw
naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en BSN nummer.
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op
basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals
neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Daarnaast is het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het
verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid.
Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast
kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang,
zoals het informeren van patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze
dienstverlening via de nieuwsbrief. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f
van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren,
gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden onder andere gebruikt
voor het bijhouden van uw medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het
uitvoeren van een behandeling en het verbeteren van onze dienstverlening.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar
zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming
vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen
voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyen
cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een
wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de
wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met
bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Financiële gegevens, zoals
betaalgegevens, worden conform de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende
beveiligingsmaatregelen getroffen.
Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien
zich verplicht tot geheimhouding, dit betreft organisatorische maatregelen.
Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van uw
persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische
Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar
websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites
bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing
zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u
daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies
zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen
worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone)
van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in
verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:
• analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers
wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages
te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor
ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen
anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht
naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het
Gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van
en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische
Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking
kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst
aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de
handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die
u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling en het wissen
van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere
partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast
vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van, een deel van, uw gegevens. U kunt
bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd
intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door via e-mail of telefonisch
contact met uw praktijk op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw
verzoek te reageren.
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De
contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze
wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom
aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op
de hoogte bent.